FAALİYET ALANI

  • Sosyal inovasyon projeleriyle özellikle kadın emeğini değerlendirilmek ve ekonomiye katkısını artırmak, gençlerin yetenek ve eğitimlerle donanımlı hale getirmek, kaybolmaya yüz tutan zanaatları canlandırmak, yerel halkın nitelik ve yaşam kalitesini yükseltmek, yörelere, bölgelere ve kentlere yeni yatırımcılar ve yatırımlar çekmek. Böylelikle canlı, sürdürülebilir, yaşanabilir ve gelişen destinasyonlar oluşturmak.
  • Köyler, yöreler, bölgeler, ilçeler ve kentleri sosyal ve ekonomik anlamda kalkındırmak, güçlendirmek, buraları yaşamak için harika yerler yapmak.
  • Yerli ve yabancı turistlerin daha çok ziyaret etmelerine imkân sağlayacak koşulları oluşturmak ve teşvik etmek, bunun için de her türlü sosyal, ekonomik ve tanıtım faaliyetlerini tasarlamak ve organize etmek.
  • Köyler, yöreler, bölgeler, ilçeler ve kentlerdeki yer altı ve yer üstü taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının, tarihi, geleneksel ve folklorik değerlerinin, doğal güzelliklerinin, tarımsal alanlarının, bağlarının, botanik ve florasının, endemik bitkiler ve bunlara bağlı ürünlerin, nesilden nesile aktarılarak yaşayan geleneksel el sanatları ve zanaatlarının, buralara özgü lezzet mirasını oluşturan gastronomik ürün ve değerlerin yurt içinde ve yurt dışında tanıtımını yapmak.
  • Turizm başta olmak üzere gastronomi, yeme/içme, konaklama, hizmet, tarih, kültür, sanat, doğa, tarım, sağlık, spor, eğitim, teknoloji, sanayi, yenilenebilir enerji ve benzeri konularda “akıllı kentler” haline getirmek.
  •  Küresel ısınma ve iklim değişikliği gibi güncel sorunları dikkate alarak bölgeleri ve yöreleri sürdürülebilirlik ilkeleriyle 21. yüzyılın koşullarına uygun olarak geliştirmek, iyileştirilmek, gerekiyorsa yeniden tasarlanması için projeler hazırlamak.
  • Yöreye, bölgeye, semte, kente özgü kurumsal kimliğin oluşturulmak, buralardaki özgün ürün ve hizmetlerin, soyut ve somut değerlerin öne çıkarılması, tanınması, markalaştırılması, pazarlanması, talep görmesi, “iyi bir yer” ve/veya “iyi bir ürün/hizmet” diye tavsiye edilmesi için yurt içinde ve yurt dışında tanıtılmasını sağlamak.
  • Bu amaçlar ve hedefler doğrultusunda ulusal sınırlar içinde ve dışındaki devlet kurum ve kuruluşları, bakanlıklar, üniversiteler, valilikler, yerel yönetimler, ulusal ve uluslararası kuruluşlar, oda ve birlikler, meslek ve sivil toplum örgütleri, sivil inisiyatif ve platformalar, hibe/fon ve finansal kuruluşlar, yatırımcılar, yatırım ve kalkınma ajansları ile iş birlikleri geliştirmek.
  • Ulusal ve uluslararası ölçekte araştırmalar, toplantılar, arama konferansları, zirveler, sempozyumlar, festivaller, şenlikler, yarışmalar, film ve reklam tasarım ve üretimi, dijital ve sosyal medya yöntemleriyle geleneksel ve dijital mecra üzerinden tanıtım amaçlı etkinlik ve organizasyonlar gerçekleştirmek.